VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

END USER LICENSE AGREEMENT

KÉRJÜK OLVASSA ÁT FIGYELMESEN EZT A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉST („EULA”). EZ AZ EULA A MEGRENDELŐ (ÉS/VAGY AZ ALÁBB DEFINIÁLT „VÉGFELHASZNÁLÓ”) ÉS A PIPER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS MŰVÉSZETI KFT. (2083 SOLYMÁR, HŐSÖK UTCA 33/D.) KÖZÖTT LÉTREJÖTT SZERZŐDÉS A PIPER 3D LÁTVÁNYTERVEZŐ ÉS GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ SZOFTVERTERMÉK (AZ ALÁBB DEFINIÁLT „SZOFTVER”) TÁRGYÁBAN, AMELY SZOFTVERTERMÉKHEZ EZ AZ EULA MELLÉKELVE VAN. A SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERI EL A JELEN EULA SZERZŐDÉSES FELTÉTELEIT.

PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA”) CAREFULLY. THIS EULA IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN THE CUSTOMER (AND/OR THE “END USER” AS DEFINED BELOW) AND PIPER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS MŰVÉSZETI KFT. (2083 SOLYMÁR, HŐSÖK UTCA 33/D., HUNGARY) FOR THE PIPER 3D VISUAL DESIGNING AND PRODUCTION PREPARATION SOFTWARE (THE “SOFTWARE” AS DEFINED BELOW) ACCOMPANIED BY THIS EULA. BY INSTALLING, COPYING OR USING THE SOFTWARE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS EULA.

 • DEFINÍCIÓK ÉS ÉRTELMEZÉS

 • Definitions and interpretation
 1. A jelen EULÁ-ban használt Nagybetűs Kifejezések a jelen fejezetben meghatározott tartalommal bírnak.
 1. Capitalized Terms used throughout this EULA shall have the meaning ascribed to them in this chapter.

Kiegészítő Szolgáltatások” jelentik a jelen EULÁ-ban meghatározott és felsorolt karbantartási szolgáltatásokat;

Ancillary Services” mean the maintenance services as set forth and defined in this EULA;

Biztonsági Mentés Szerver” jelenti a Megrendelő biztonsági mentés szerver(i)t vagy adatközpontja(i)t ahol a Szoftver és a Szoftver Adatok biztonsági mentés célú másolata tárolva van;

Backup Server” means the Customer’s backup server(s) or data center(s) where the Software and the Software Data is copied for backup purposes;

Biztonsági Mentés” jelenti a Szoftver és a Szoftver Adatok teljes és azonos, kizárólag a súlyos adatvesztés megakadályozása céljából készített másolatát a maga egészében;

Backup” means a full and identical copy of the Software and the Software Data as a whole, created for the sole purpose of preventing material data loss;

Megrendelő” jelenti azt a természetes személyt vagy gazdasági társaságot, vállalatot szervezetet vagy bármely nem természetes személy jogalanyt, amely az PIPER-től megvásárolta a Szoftver használatának jogát;

Customer” means an individual or a company, corporation, organization or other type of legal entity whatsoever that have purchased the right to use the Software from PIPER;

Demo Időszak” jelenti azt a 21 egybefüggő napból álló időszakot, amely a Szoftver Demo Verziója letöltésének napját közvetlenül követi.

Demo Period” means a consecutive 21-day period following the date of downloading the Demo Version of the Software.

Demo Verzió” jelenti a Szoftver időtartam-limitált, céljában limitált és funkcionálisan limitált azon verzióját, amely kialakítására és rendelkezésre bocsátására a Szoftver jellemzőinek kipróbálása és megvizsgálása céljából kerül sor.

Demo Version” means a time-limited, purpose-limited and functionally limited version of the Software that is designed and provided for the purposes of trying and checking the features of the Software.

Végfelhasználó” jelenti a Megrendelőt, továbbá a Megrendelővel munkaviszonyban, (al)vállalkozói jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban foglalkoztatott, vagy egyébként a Megrendelő javára bármilyen szerződés keretei között munkavégzésre irányuló tevékenységet kifejtő magánszemélyeket (ideértve a Megrendelő rendszergazdáit és/vagy rendszeradminisztrátorait és informatikusait is), akik a Megrendelő nevében járnak el függetlenül a jogviszony esetleges megszűnésétől;

End User” means an individual being the Customer or an employee, contractor or agent of the Customer, or otherwise carrying out any kind of work activities for the benefit of the Customer on the basis of any kind of legal agreement between the End User and the Customer (including system operators and/or administrators and IT staff members as well), always acting on behalf of the Customer regardless of the termination of their engagement; 

EULA” jelenti a jelen Végfelhasználói Licencszerződést;

EULA” means this End User License Agreement;

Licenc” jelenti az időben korlátozott vagy tartós licencet, amint az a 2.2.1 és 2.2.2 pontokban meg van határozva a Megrendelő által megrendelt és a Szolgáltatási Szerződésben rögzített licencelési modell (Előfizetéses Licencelés / Tartós Licencelés) szerint; 

License” means the time limited or perpetual license granted hereunder, defined in Clauses 2.2.1 and 2.2.2, as applicable based on the licensing model (Subscription Licensing / Perpetual Licensing) purchased by the Customer and set forth in the Service Agreement;

Licencelt Időszak” jelenti azt a meghatározott, a Szolgáltatási Szerződésben konkrétan rögzített időszakot, amelyre nézve a Licenc megadásra kerül;

Licensed Term” means the term or time period for which the License is granted hereunder, as expressly specified in the Service Agreement;

Fő Szerver” jelenti a Megrendelő Szolgáltatási Szerződésben meghatározott számú fő eszközét (eszközeit) vagy szerverét vagy szervereit, amelyre a Szoftver futtatás és használat céljára telepíthető;

Main Server” means the Customer’s main device(s) server(s) with a maximum number set forth in the Service Agreement where the Software is installed for the purposes of running and using;

Megengedett Célok” jelentik a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott célt (bútor látványtervezés és gyártáselőkészítés), amelyre a Megrendelő a Szoftvert beszerezte a Szolgáltatási Szerződés szerint és alapján, és amelyek korlátozzák a Megrendelő részére biztosított Licenc tárgyi hatályát;

Permitted Purposes” means the purposes set forth in the Service Agreement (furniture visual designing and production preparation), for which the Customer purchased the Software under the Service Agreement, and which limits the scope of purposes for which the Customer is granted the License;

PIPER” jelenti a PIPER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS MŰVÉSZETI KFT. (2083 SOLYMÁR, HŐSÖK UTCA 33/D.) elnevezésű, Magyarországon bejegyzett és működő, magyar jog alatt tevékenykedő korlátolt felelősségű társaságot, továbbá jogutódait (függetlenül attól, hogy a jogutód valamennyi jogot és kötelezettséget együttesen szerez meg, vagy azoknak csupán egy részét, és függetlenül a jogutódlást eredményező jogügylet jellegétől (például egyesülés, vállalatfelvásárlás, szétválás, szerződés vagy megállapodás);

PIPER” means PIPER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS MŰVÉSZETI KFT. (2083 SOLYMÁR, HŐSÖK UTCA 33/D., HUNGARY), a limited liability company incorporated and organized in Hungary, operated under Hungarian law, as well as any successor thereof (regardless of whether the successor takes and assumes all rights and obligations and burdens collectively or only some of them individually, and regardless of the legal transaction through which the successor takes these rights / obligations / burdens, e.g. merger, acquisition, demerger, contract, agreement whatsoever);

Tartós Licencelés” jelenti azt a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott fizetési és licencelési modellt, amely alapján a Megrendelő határozatlan időtartamra kaphat Licencet;

Perpetual Licensing” means a payment and licensing model, as specified in the Service Agreement, under which the Customer may be granted a License for an indefinite period of time;

Szolgáltatási Szerződés” jelenti az általános és egyedi szerződéses feltételekből álló, a Szoftvernek a PIPER weboldaláról történő letöltésével és a megvásárolt Licenc kifizetésével a Megrendelő és a PIPER között létrejött szerződést, amely rögzíti a Szoftver Megrendelő által vagy/és Megrendelő javára történő használatát;

Service Agreement” means a legal agreement (comprising general terms and conditions and specific terms and conditions) by and between a Customer and PIPER, which legal agreement is entered into by downloading the Software from PIPER’s website and paying the purchased License, which legal agreement lays down the terms and conditions of using the Software by, and/or for the benefit of the Customer;

Szoftver Kódok” jelentik a Szoftver forráskódját, a tárgykódját, a bájtkódját és gépi kódját együttesen;

Software Codes” mean the source code, object code, bytecode and machine code of Software, altogether;

Szoftver Adatok” jelentik mindazokat az adatokat, információkat, adatok illetve információk csoportját, adatbázisokat vagy fájlokat, amelyeket a Szoftver hoz létre vagy annak működése során jönnek létre, vagy egyébként szükségesek a Szoftver megfelelő működéséhez;

Software Data” means any data or information, dataset, set of information, or file(s) whatsoever created by, or during the operation of, the Software or otherwise necessary for the proper operation of the Software;

Szoftver” jelenti a PIPER 3D LÁTVÁNYTERVEZŐ ÉS GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ nevű szoftverterméket, amelyhez a jelen EULÁ-t mellékelték;

Software” means the PIPER 3D VISUAL DESIGNING AND PRODUCTION PREPARATION software product that is accompanied by this EULA;

Előfizetéses Licencelés” jelenti azt a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott fizetési és licencelési modellt, amely alapján a Megrendelő határozott időtartamra kaphat Licencet, és amelyben minden díj „OPEX” (működési költség);

Subscription Licensing” means a payment and licensing model, as specified in the Service Agreement, under which the Customer may be granted a License for a limited period of time, and under which all fees payable are considered as operational expenses;

Website” jelenti a PIPER piper.hu címen vagy a PIPER által időről-időre bejelentett más domainnév alatt elérhető weboldalát;

Website” means PIPER’s website available at piper.hu or at other domain names announced by PIPER from time to time;

 1. Az egyértelműség kedvéért: a Végfelhasználót minden esetben úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő nevében, annak képviseletében jár el.
 1. For the avoidance of doubt, an End User shall always be considered as acting on behalf of the Customer and as representing the Customer at all times.  
 • LICENC

 • LICENSE
 1. A Szoftvert az Megrendelő licencbe kapja (és az nem kerül részére eladásra). A Szoftvernek a Megrendelő részére történő licencelésére a PIPER és a Megrendelő között létrejött Szolgáltatási Szerződésre figyelemmel, kizárólag annak keretei között kerül sor.
 1. The Software is licensed (not sold) to the Customer. The Software is licensed with respect to, and within frameworks of, the Service Agreement concluded by and between PIPER and the Customer. 
 1. A Licenc tartalma és hatálya
 • Scope of License
 1. Ha az EULA vagy a Szolgáltatási Szerződés másképp nem rendelkezik, amennyiben a Megrendelő  a Szoftvert Előfizetéses Licencelés modell keretei között szerezte meg (és ennek megfelelően a Szolgáltatási Szerződés előfizetéses licencet ír elő), a Megrendelő ezennel nem kizárólagos, nem átruházható, allicencbe nem adható, visszavonható, korlátozott Licencet kap a Licencelt Időszakra, amely alapján a Szoftvert az EULÁ-ban illetve a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott módon és kizárólag a Megengedett Célokra használhatja, de minden esetben kizárólag a Megrendelő saját javára, a jelen EULA és a Szolgáltatási Szerződés feltételeivel.
 1. Except otherwise provided in this EULA or in the Service Agreement, so long as the Customer purchased the Software in a Subscription Licensing model (and consequently, the Service Agreement provides for a subscription license), the Customer is granted a non-exclusive, non-transferable, non-assignable, non-sublicensable, revocable limited License for the Licensed Term to use the Software in the manner and for the Permitted Purposes described in this EULA and the Service Agreement but in any case solely for the benefit of the Customer, subject to the terms and conditions of this EULA and the Service Agreement.
 1. Ha az EULA vagy a Szolgáltatási Szerződés másképp nem rendelkezik, amennyiben a Megrendelő a Szoftvert Tartós Licencelés modell keretei között szerezte meg (és ennek megfelelően a Szolgáltatási Szerződés tartós licencet ír elő), a Megrendelő ezennel határozatlan időre szóló, nem kizárólagos, nem átruházható, allicencbe nem adható, visszavonható, korlátozott Licencet kap, amely alapján a Szoftvert az EULÁ-ban illetve a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott módon és kizárólag a Megengedett Célokra használhatja, de minden esetben kizárólag a Megrendelő saját javára, a jelen EULA és a Szolgáltatási Szerződés feltételeivel.
 1. Except otherwise provided in this EULA or in the Service Agreement, so long as the Customer purchased the Software in a Perpetual Licensing model (and consequently, the Service Agreement provides for a perpetual license), the Customer is granted a perpetual, non-exclusive, non-transferable, non-assignable, non-sublicensable, revocable limited License to use the Software in the manner and for the Permitted Purposes described in this EULA and the Service Agreement but in any case solely for the benefit of the Customer, subject to the terms and conditions of this EULA and the Service Agreement.
 1. A jelen EULÁ-ban megadott Licenc megadására kizárólag valamennyi, a Szolgáltatási Szerződés vagy az EULA által előírtan fizetendő díj (ideértve különösen, de nem kizárólag, egyszeri vagy időszakosan visszatérő licencdíjakat, előfizetési díjakat, szolgáltatási díjakat, fenntartási díjakat illetve bármilyen más díjat) határidőben történő megfizetésének feltételével kerül sor.
 1. The License provided under this EULA is contingent upon the timely payment of any and all applicable fees (including, without limitation, upfront or recurring license fees, subscription fees, service fees, maintenance fees or any other fees whatsoever) provided for in the Service Agreement or in this EULA.
 • TULAJDONJOG

 • Ownership
 1. A Szoftver a PIPER tulajdonát képezi, és szerzői jogi védelem alatt áll. A jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben, a PIPER kifejezetten fenntart minden – a jelen EULA szerint kifejezetten nem átengedett – jogot a Szoftver illetve annak bármely reprodukciója tekintetében, ideértve a dokumentációt, logókat, védjegyeket, ikonokat és az interfészt a maguk egészében, illetve azok minden egyes részét külön-külön is. 
 1. The Software (always including the Rules) is owned by PIPER and protected by all applicable copyright laws. To the maximum extent permitted by applicable laws, PIPER reserves all rights to the Software not expressly granted hereunder and to any reproduction of the Software including its documentation, logos, trademarks, icons and interface in whole or in part.
 1. A PIPER marad minden jog, igény és követelés (ideértve különösen, de nem kizárólag a szellemitulajdon-jogokat is) jogosultja (1) a Szoftver és (2) bármely harmadik személy, a Megrendelő vagy Végfelhasználó által (elő)adott, a Szoftverre vonatkozó felvetés, ötlet, továbbfejlesztési kérés, visszajelzés, javaslat vagy más információ, továbbá (3) a Szoftver által létrehozott, vagy annak működése során keletkezett bármely adat, információ, adatsor, adatbázis, fájlok, konfiguráció, beállítások, a PIPER által biztosított bármely anyag, termék vagy adat tekintetében. A Szoftver (vagy abból származó) bármely másolat, módosítás, felülvizsgálat, továbbfejlesztés, átdolgozás, fordítás, illetve származékos mű, éppúgy, mint bármely szabadalom, szerzői jog, üzleti titok, védjegyjog vagy más hasonló jellegű jogosultság kizárólagos jogosultja az egész világ területére kiterjedő hatállyal minden esetben az PIPER. A Végfelhasználók és a Megrendelő már most kifejezetten átruházzák a PIPER-re bármely esetlegesen fennálló jogukat, igényüket vagy követelésüket a Szoftver vagy annak bármely módosítása, illetve abból származó származékos mű tekintetében. Sem a Végfelhasználó, sem a Megrendelő nem jogosult, és más számára sem jogosult engedélyt adni, tulajdoni jellegű jogosultságokra vonatkozó utalások eltávolítására.
 1. PIPER shall remain to own any and all right, title and interest, including without limitation, all intellectual property rights, in and to (1) the Software and (2) any suggestions, ideas, enhancement requests, feedback, recommendations or other information relating to the Software provided by the End User, the Customer or any other party as well as (3) any data, information, dataset, database, files, configuration, settings, or any kind of similar material, product or data provided by PIPER or created by, or during the operation of, the Software. Any copy, modification, revision, enhancement, adaptation, translation, or derivative work of, or created from, the Software shall be owned solely and exclusively by PIPER, as shall any and all patent rights, copyrights, trade secret rights, trademark rights, and all other proprietary rights, worldwide therein and thereto. The End User and the Customer hereby assign to PIPER any and all of their rights, title or interests that they might have or obtain in the Software or any modification to, or derivative work, of the Software. Neither the End User nor the Customer shall remove, or authorize or permit any third party to remove, any proprietary rights legend from the Software.
 1. A Szoftverben fellelhető anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak a PIPER, illetve esetlegesen más jogosultak javára. Hacsak a PIPER és az adott jogosultak előzetesen kifejezetten meg nem engedik, ezeknek az anyagoknak mindennemű felhasználása szigorúan tilos.
 1. The materials within the Software are copyrighted by PIPER and/or other applicable rights holders. Any use of these materials is strictly prohibited unless explicitly permitted by PIPER and the applicable rights holder(s) in writing prior to such use.
 • a Szoftver használata

 • USE of the software
 • Demo Verzió
 • Demo Version
 1. Amennyiben a Megrendelő letölti és használni kívánja a Szoftver Demo Verzióját, a Szoftver a Demo Időszakban használható és kizárólag a Szoftver jellemzőinek kipróbálása céljából használható. A Szoftver Demo Verziója üzleti célokra nem használható és jellemzőit vagy funkcióit tekintve korlátozott lehet.
 1. If the Customer downloads and intends to use the Demo Version of the Software, the Software may be used in the Demo Period and solely for the purpose of trying and checking the features of the Software. The Demo Version of the Software must not be used for business purposes and may be limited in features or functionality.
 1. Egy Megrendelő egyetlen Demo Időszakra használhatja a Demo Verziót. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a Megrendelő a Szoftver Demo Verzióját már letöltötte, a továbbiakban újabb Demo Időszakra vagy a Demo Verzió újabb használatára nem lesz jogosult.
 1. One Customer is entitled to use the Demo Version in one Demo Period, only. This means that once the Customer has downloaded the Demo Version of the Software, that Customer will not be granted another Demo Period or another used of the Demo Version.
 1. Telepítés és Biztonsági Mentés
 1. Install and Backup 
 1. A Megrendelő letöltheti és telepítheti a Szoftver műpéldányát, a Megrendelő Fő Szerverére. Amennyiben a Megrendelő a Fő Szerverének kicserélése mellett dönt, a Szoftver az új Fő Szerverre migrálható, azaz az új Fő Szerverre a Szoftver egy új műpéldánya telepíthető, azonban a Megrendelő köteles a régi Fő Szerverről törölni a Szoftvert és annak valamennyi adatát.
 1. The Customer may download and install one copy of the Software to the Customer’s Main Server. In case the Customer decides to change or replace its Main Server, the Software may be migrated to that new Main Server, i.e. a new copy may be installed on the new Main Server but the Customer is obligated to delete the Software and all its data from the previous Main Server.
 1. A Megrendelő a telepített Szoftverről és a Szoftver Adatokról Biztonsági Mentést készíthet a Megrendelő legfeljebb három Backup Szerverére. Abban az esetben, ha a Megrendelő Backup Szerverei több mint három különböző földrajzi helyszínen helyezkednek el, a Megrendelő a Szoftverről és a Szoftver Adatokról háromnál több Backup Szerverére készíthet Biztonsági Mentése, azonban a Biztonsági Mentések száma semmilyen körülmények között nem haladhatja meg a Megrendelő Backup Szerverei különböző földrajzi helyszíneinek számát. 
 1. The Customer may create Backup of the installed Software and the Software Data to up to three of the Customer’s Backup Servers. In case the Customer’s Backup Servers are located at more than three different geographical locations, the Customer may create Backup of the installed Software and the Software Data to more than three of the Customer’s Backup Servers, however, the number of these Backups may not exceed, under any circumstances, the number of the different geographical locations of the Customer’s Backup Servers.
 1. A Biztonsági Mentés felhasználása szigorúan és kizárólag biztonsági mentés és helyreállítás céljára korlátozott. Senki nem jogosult a Biztonsági Mentést a Szoftver normális, rendszeres vagy/és üzemszerű használatának céljára felhasználni, sem a Megrendelő javára, sem pedig harmadik személyek javára.
 1. The use of any Backup is strictly limited to backup and restore purposes. No one may use any Backup for the purposes of normal, regular and/or operational use or utilization of the Software, either for the benefit of the Customer or for that of third parties.
 1. Amennyiben a Biztonsági Mentést összeomlott, sérült vagy más okból hibás Szoftverpéldány vagy/és Szoftver Adatok helyreállítására használják, a Biztonsági Mentésnek teljes egészében felül kell írnia a Szoftvert vagy/és Szoftver Adatokat a Fő Szerveren, minden körülmények között, biztosítva, hogy a Szoftvernek vagy/és Szoftver Adatoknak csupán egyetlen példánya van a Fő Szerveren, és sem a Szoftvernek sem a Szoftver Adatoknak a megengedett Biztonsági Mentés(ek)en kívül nincs másik példánya vagy/és másolata sehol.
 1. If a Backup is used to restore a crashed, damaged or otherwise faulty instance of the Software and/or the Software Data, the Backup must entirely replace the Software and/or the Software Data on the Main Server under all circumstances, ensuring that there is only one instance of the Software and/or the Software Data on the Main Server and there are no other instance or copy of the Software and/or the Software Data anywhere else, apart from the Backups(s) permitted hereunder. 
 1. A Szoftver üzemszerű használata
 1. Operational Use of the Software
 1. A Licenc alapján a Végfelhasználó jogosult a Szoftver Fő Szerverre telepített megengedett példányának futtatására és használatára, az EULA és a Szolgáltatási Szerződés rendelkezéseivel összhangban, az itt meghatározott feltételek szerint.
 1. Based on the License, the End User may run and use the authorized copy of the Software as installed on the Main Server, in accordance with this EULA and the Service Agreement, subject to the terms and conditions set forth herein below.
 1. A Végfelhasználó kizárólag a Megengedett Célok céljából futtathatja és használhatja a Szoftvert, a Szolgáltatási Szerződés rendelkezései szerint.
 1. The End User may run and use the Software solely for the Permitted Purposes as set forth, and provided for, in the Service Agreement.
 1. A jelen alcímben felsorolt célokat minden esetben úgy kell értelmezni, hogy az az említett célokra történő használatot is csak abban az esetben és annyiban foglalja magában, ha és amennyiben az kizárólag a Megrendelő javára történik. A jelen EULÁ-ban egyetlen rendelkezést sem lehet akként értelmezni, semmi esetre sem, hogy az magában foglalná a harmadik személyek javára történő használatot, vagy lehetővé tenné, hogy a Megrendelő vagy akár a Végfelhasználó a Szoftverrel szolgáltatást nyújtson harmadik személyeknek. A jelen pont ugyanakkor nem tiltja meg, hogy a Megrendelő a Szoftverrel készített látványterveket bocsásson a Megrendelő ügyfelei rendelkezésére, illetve terveket készítsen a Szoftverrel a Megrendelő részére.
 1. The purposes set forth within this section of this EULA shall always be interpreted and considered in such a manner to include any use for the said purposes only if it is carried out solely for the benefit of the Customer. Nothing in this EULA may be interpreted or considered, in any case, to include any kind of use for the benefit of third parties or to allow the provision of any service, through the Software, to third parties by the End User or the Customer. This provision, however, does not prevent the Customer from providing visual designs created by the Software to the Customer’s clients or creating designs with the Software for the Customer’s clients.
 1. Korlátozások
 1. Restrictions
 1. Az EULA 4.2 alcímének sérelme nélkül, mind a Megrendelő, mind pedig Végfelhasználói vonatkozásában szigorúan tilos a Szoftver vagy bármely részének (ideértve különösen, de nem kizárólag bármely Szoftver Kódot és a működési algoritmust) másolása, duplikálása, többszörözése, előállítása, újra-előállítása, replikálása, vagy újabb példány bármely módszerrel történő előállítása.
 1. Without prejudice to section 4.2 of this EULA, both the Customer and all of its End Users are strictly prohibited from copying, duplicating, multiplying, producing, reproducing, replicating whatsoever, or otherwise making another instance or counterpart of, the Software or any part thereof (including, without limitation, any one of the Software Codes and the working algorithm).   
 1. Mind a Megrendelő, mind pedig Végfelhasználói vonatkozásában szigorúan tilos a Szoftver vagy bármely részének (ideértve különösen, de nem kizárólag bármely Szoftver Kódot és a működési algoritmust) eladása, újra-eladása, forgalmazása, forgalomba hozatala, bérbeadása, vagy harmadik személyek számára más módon történő hozzáférhetővé tétele.
 1. Both the Customer and all of its End Users are strictly prohibited from selling, reselling, distributing, putting on the market, letting, or otherwise making available to third parties whatsoever the Software or any part thereof (including, without limitation, any one of the Software Codes and the working algorithm).
 1. A Hiba! A hivatkozási forrás nem található. pont sérelme nélkül, mMind a Megrendelő mind pedig Végfelhasználói vonatkozásában szigorúan tilos a Szoftver vagy bármely részének (ideértve különösen, de nem kizárólag bármely Szoftver Kódot és a működési algoritmust) megmásítása, módosítása, feldolgozása, átkódolása, áttervezése, átszervezése, átrendezése, manipulálása vagy bármilyen módon történő megváltoztatása.
 1. Without prejudice to clause Hiba! A hivatkozási forrás nem található., bBoth the Customer and all of its End Users are strictly prohibited from altering, amending, modifying, rearranging, recoding, re-engineering, restructuring, tampering with or otherwise changing whatsoever the Software or any part thereof (including, without limitation, any one of the Software Codes and the working algorithm).
 1. Mind a Megrendelő, mind pedig Végfelhasználói vonatkozásában szigorúan tilos a Szoftver vagy bármely részének (ideértve különösen, de nem kizárólag bármely Szoftver Kódot és a működési algoritmust) visszafejtése, felfejtése, visszakódolása, kibontása, illetve minden olyan kísérlet, törekvés vagy egyéb cselekmény is szigorúan tilos, amely a Szoftver vagy bármely részének (ideértve különösen, de nem kizárólag bármely Szoftver Kódot és a működési algoritmust) megismerését vagy felfedését célozza vagy azt eredményezi.
 1. Both the Customer and all of its End Users are strictly prohibited from reverse engineering, back engineering, reverse code engineering or otherwise making any attempt to reveal/learn, or carrying out any action with the purpose/result of revealing/learning,  the Software or any part thereof (including, without limitation, any one of the Software Codes and the working algorithm). 
 1. Mind a Megrendelő, mind pedig Végfelhasználói vonatkozásában szigorúan tilos
 1. Both the Customer and all of its End Users are strictly prohibited from 
 1. kibontani, exportálni vagy kiemelni, vagy
 1. extracting or exporting, or
 1. a Szoftver nélkül, vagy harmadik személyek részére történő szolgáltatás-nyújtás céljából használni (ide nem értve a 4.3.3 szerint megengedett tevékenységet)
 1. using without the Software, or for providing services to third parties (with the exception of the activities permitted under clause 4.3.3), 

bármely adatbázist, konfigurációt, beállítást vagy más hasonló információt, illetve információ-összességet vagy ezek valamely részét, amely(ek) a Szoftver által, a Szoftver működése közben, vagy a Szoftverben történő használatra jött(ek) létre.

any database, configuration, settings or any similar information or set of information or a part thereof that has been created by, during the operation of, or for use in, the Software.

 1. Mind a Megrendelő, mind pedig Végfelhasználói vonatkozásában szigorúan tilos a Szoftver vagy valamely részének olyan használata, amely a Szolgáltatási Szerződésben meghatározott maximális számnál több felhasználó általi felhasználásra irányul vagy azt eredményezi.
 1. Both the Customer and all of its End Users are strictly prohibited from using the Software or any part thereof by more user than the maximum number set forth in the Service Agreement.
 1. Mind a Megrendelő, mind pedig Végfelhasználói vonatkozásában szigorúan tilos a Szoftverhez történő hozzáférés adatait (pl. hozzáférés időpontja, a hozzáférő Végfelhasználó stb.) tartalmazó naplófájlok módosítása, megváltoztatása, törlése vagy bármilyen módon történő manipulálása.
 1. Both the Customer and all of its End Users are strictly prohibited from modifying, changing, altering, deleting or otherwise tampering with any log files containing any information regarding any access to the Software (e.g. time of access, the accessing End User etc.).
 • KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

 • ANCILLARY SERVICES
 • Frissítések / új verziók
 • Updates / upgrades
 1. A 2.2.1 pont figyelembevételével, ha a Megrendelő a Szoftvert Előfizetéses Licencelés modellben szerezte be (és következésképp a Szolgáltatási Szerződés előfizetéses licencről rendelkezik), a PIPER saját választása szerint frissítéseket vagy új verziókat biztosíthat a Szoftverhez. Ebben az esetben a Megrendelő és Végfelhasználói a Licenc szerint használhatják a Szoftver új verzióit.
 1. Subject to clause 2.2.1, so long as the Customer purchased the Software in a Subscription Licensing model (and consequently, the Service Agreement provides for a subscription license), PIPER may, at its sole discretion, provide updates or upgrades to the Software. In such cases, the Customer and its End Users will be entitled to use the new version of the Software under the License.
 1. A 2.2.2 pont figyelembevételével, ha a Megrendelő a Szoftvert Tartós Licencelés modellben szerezte be (és következésképp a Szolgáltatási Szerződés tartós licencről rendelkezik), a PIPER nem biztosít sem frissítéseket, sem új verziókat a Szoftverhez, továbbá a Megrendelő és Végfelhasználói nem kapnak licencet a Szoftver új verzióinak használatához.
 1. Subject to clause 2.2.2, so long as the Customer purchased the Software in a Perpetual Licensing model (and consequently, the Service Agreement provides for a perpetual license), PIPER will not provide any updates or upgrades to the Software and the Customer or its End Users will not be granted any license to use new versions of the Software.
 • Oktatási segédanyagok / támogatás
 • Tutorials / support
 1. A PIPER saját belátása szerint és „ahogy van” alapon elérhetővé tehet ingyenes oktatási segédanyagokat a Website-ján.
 1. PIPER may, at its sole discretion and on an “as is” basis, make tutorials available at its Website on a complimentary basis.
 1. A PIPER a jelen EULA alapján nem nyújt támogatási szolgáltatásokat. Ugyanakkor, a Megrendelő és a PIPER külön megállapodásban megállapodhatnak támogatási szolgáltatások további ellenérték fejében történő nyújtásáról.
 1. PIPER does not provide support services under this EULA. However, the Customer and PIPER may agree on certain support services, subject to the payment of further service fees, in a separate agreement.
 • Időtartam és megszüntetés

 • TERM AND TERMINATION
 1. Előfizetéses Licencelés 
 • Subscription Licensing
 1. A 2.2.1 pont figyelembevételével, ha a Megrendelő a Szoftvert Előfizetéses Licencelés modellben szerezte be (és következésképp a Szolgáltatási Szerződés előfizetéses licencről rendelkezik), a Licenc határozott időtartamra szól (a Licencelt Időszakra). 
 1. Subject to clause 2.2.1, so long as the Customer purchased the Software in a Subscription Licensing model (and consequently, the Service Agreement provides for a subscription license), the License is provided for a fixed duration (i.e. the Licensed Term). 
 1. A Licenc automatikusan megszűnik a Licencelt Időszak utolsó napjának végével, kivéve, ha a Licenc megújítására sor került a Szolgáltatási Szerződésben meghatározottak szerint.
 1. The License automatically terminates at the end of the last day of the Licensed Term, unless the License is renewed pursuant to the Service Agreement.
 1. A Licenc automatikusan megszűnik a Szolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnésekor, illetve megszüntetésekor.
 1. The License automatically terminates immediately if the Service Agreement terminates, or is terminated, for any reason.
 1. A PIPER jogosult a Licenc azonnali hatállyal történő egyoldalú felmondására a felmondásra irányuló jognyilatkozat Megrendelővel történő közlése útján, ha a Megrendelő vagy bármely Végfelhasználója megszegi az EULÁ-t.
 1. PIPER may unilaterally terminate the License effective immediately, by sending a notice of termination to the Customer, if the Customer or any of its End Users breaches this EULA.
 1. A Licenc automatikusan és azonnal megszűnik, amikor a Megrendelő – akár jogutóddal, akár anélkül – megszűnik.
 1. The License automatically terminates immediately when the Customer ceases to exist regardless of whether or not the Customer has a legal successor.
 1. Amennyiben a Licenc megszűnik, a Megrendelő és valamennyi Végfelhasználója köteles azonnal felhagyni a Szoftver bármely használatával, kötelesek továbbá véglegesen törölni a Szoftver valamennyi műpéldányát továbbá minden PIPER tulajdonát képező anyagot a Megrendelő valamennyi szerveréről (ideértve a Fő Szervert és a Biztonsági Mentés Szervereket is), számítógépéről és adathordozójáról.
 1. In case the License terminates, or is terminated, the Customer and all of its End Users shall immediately discontinue any use of the Software, and permanently delete and uninstall the Software and any PIPER owned material from all servers (including the Main Server and the Backup Servers), computers and data carriers of the Customer.
 1. Tartós Licencelés
 1. Perpetual Licensing
 1. A 2.2.2 pont figyelembevételével, ha a Megrendelő a Szoftvert Tartós Licencelés modellben szerezte be (és következésképp a Szolgáltatási Szerződés tartós licencről rendelkezik), a Licenc határozatlan időtartamra szól.
 1. Subject to clause 2.2.2, so long as the Customer purchased the Software in a Perpetual Licensing model (and consequently, the Service Agreement provides for a perpetual license), the License is provided for an indefinite duration.
 1. A Licenc automatikusan megszűnik a Szolgáltatási Szerződés bármely okból történő megszűnésekor, illetve megszüntetésekor.
 1. The License automatically and immediately terminates if the Service Agreement terminates, or is terminated, for any reason.
 1. Bármely ezzel ellentétes rendelkezéstől függetlenül, a PIPER jogosult a Licenc azonnali hatállyal történő egyoldalú felmondására a felmondásra irányuló jognyilatkozat Megrendelővel történő közlése útján, ha a Megrendelő vagy bármely Végfelhasználója megszegi az EULÁ-t.
 1. Notwithstanding any other provision in this EULA, PIPER may unilaterally terminate the License effective immediately, by sending a notice of termination to the Customer, if the Customer or any of its End Users breaches this EULA.
 1. A Licenc automatikusan és azonnal megszűnik, amikor a Megrendelő – akár jogutóddal, akár anélkül – megszűnik, kivéve, ha a PIPER kifejezetten hozzájárul a jogutódláshoz a 11.1. ponttal összhangban.
 1. The License automatically terminates immediately when the Customer ceases to exist regardless of whether or not the Customer has a legal successor unless PIPER expressly authorizes a succession in accordance with clause 11.1 hereof.
 1. Amennyiben a Licenc megszűnik, a Megrendelő és valamennyi Végfelhasználója köteles azonnal felhagyni a Szoftver bármely használatával, kötelesek továbbá véglegesen törölni a Szoftver valamennyi műpéldányát továbbá minden PIPER tulajdonát képező anyagot a Megrendelő valamennyi szerveréről (ideértve a Fő Szervert és a Biztonsági Mentés Szervereket is), számítógépéről és adathordozójáról.
 1. In case the License terminates, or is terminated, the Customer and all of its End Users shall immediately discontinue any use of the Software, and permanently delete and uninstall the Software and any PIPER-owned material from all servers (including the Main Server and the Backup Servers), computers and data carriers of the Customer.
 • Módosítás

 • Amendments
 1. Lényegi módosítások
 1. Material amendments
 1. A jelen EULA kizárólag írásban, a Megrendelő és az PIPER közötti közös megegyezés útján módosítható, amennyiben a tervezett módosítás lényegesen, a Megrendelő és Végfelhasználói jogait korlátozó módon változtatná meg a Szoftver használatának feltételeit.
 1. This EULA may be amended only in writing, by mutual agreement by and between PIPER and Customer if the proposed amendment materially changes the terms and conditions of using the Software in a way resulting in the limitation of the rights of the Customer and its End Users.
 1. Nem lényegi módosítások
 • Non-material amendments
 1. A PIPER jogosult a jelen EULA egyoldalú módosítására, az erről szóló értesítést megfelelően (e-mail útján vagy a Szoftverben felugró ablakban) közölve a Megrendelővel, amennyiben a tervezett módosítás nem esik a 7.1.1 pont hatálya alá.
 1. PIPER may unilaterally amend this EULA, by sending a notice to the Customer via any appropriate way (e.g. via e-mail or through a pop-up window in the Software) if the proposed amendment does not fall under the scope of clause 7.1.1.
 • SZAVATOSSÁG / IGÉNYEK / FELELŐSSÉG

 • WARRANTY / REMEDIES / LIABILITY
 1. Jogszavatosság
 • Legality Warranties
 1. A PIPER szavatol azért, hogy a Licencet jogszerűen biztosítja és a Szoftvernek a Megrendelő általi, a Szolgáltatási Szerződéssel és az EULÁ-val összhangban történő használata jogszerű felhasználásnak minősül. A PIPER szavatolja továbbá, hogy a Szoftver per-, teher-, igény- és harmadik személyek jogától mentes. A PIPER e szavatosságok megsértése esetén korlátozott felelősséggel tartozik.
 1. PIPER warrants that the License is lawfully provided and any use of the Software by the Customer in accordance with the provisions of the Service Agreement and this EULA qualifies as lawful activity. PIPER further warrants that the Software is free from any and all rights, claims, and actions of third parties, and of any other encumbrances. PIPER is liable towards the Customer for any breaches of these warranties are limited.
 1. Korlátozott Szavatosság
 1. Limited Warranty
 1. A PIPER szavatol azért, hogy a módosítatlan Szoftver az első letöltéstől számított harminc (30) napos időtartam alatt lényegileg a Szerződésben meghatározottak szerint működik. A Szoftverre vonatkozó bármilyen frissítés vagy kiegészítés – ideértve különösen, de nem kizárólag a Korlátozott Jótállás lejártát követően kiadott patcheket és hibajavításokat – tekintetében semmilyen szavatosságot vagy jótállást nem biztosít az PIPER.
 1. PIPER warrants that the unmodified Software will perform substantially in accordance with the Service Agreement for a period of thirty (30) days from the date of first download. Any supplements or updates to the Software, including, without limitation, any patches or fixes provided after the expiration of the thirty-day Limited Warranty period are not covered by any warranty or condition, express, implied or statutory.
 1. A jelen Korlátozott Szavatosság nem érvényesíthető, ha a Szoftver hibája balesetre, visszaélésre, hibás alkalmazásra, nem rendeltetésszerű használatra vagy kártékony kódra vezethető vissza.
 1. This Limited Warranty is void if failure of the Software has resulted from accident, abuse, misapplication, abnormal use or a malicious code / malware.
 1. A PIPER nem garantálja és nem szavatolja, hogy a Szoftver a Licencelt Időszak teljes tartama alatt megszakítatlan vagy teljesen hibamentes lesz. A Szoftver futtatása esetén minden induláskor ellenőrzésre kerül a Licenc, és ez az ellenőrzés internetkapcsolatot igényel. Az internetkapcsolat biztosítása a Megrendelő vagy a Végfelhasználó felelőssége. Internetkapcsolat hiányában a Licenc ellenőrzése sikertelen lesz és a Szoftver nem fog futni.
 1. PIPER does not warrant that the Software will be uninterrupted or error-free during the Licensed Term. When running the Software, the License will be checked at each launch and such check requires Internet access. Active Internet access must be provided by the End User or Customer. If there is no Internet access, the License check will be unsuccessful and the Software will not run.
 • Igények korlátozása
 • Limitation of Remedies
 1. A PIPER teljes felelőssége, a Korlátozott Szavatosság megsértése, az EULA bármely más megszegése vagy a Szoftverrel kapcsolatos más felelősség kapcsán a Megrendelő – a PIPER választása szerint – kizárólag az alábbi igények valamelyikét érvényesítheti: (a) az egyszeri díjak legfeljebb 50%-ának visszatérítése (ha volt ilyen), vagy (b) a Szoftver kijavítása vagy kicserélése amennyiben a 8.2.1 szerinti Korlátozott Szavatosságnak nem felel meg.
 1. PIPER’s entire liability and the exclusive remedy for any breach of this Limited Warranty or for any other breach of this EULA or for any other liability relating to the Software shall be, at PIPER’s option, (a) the return up to 50% of the up-front fees paid (if any) for the Software, or (b) the repair or replacement of the Software if it does not meet the Limited Warranty provided for in clause 8.2.1. 
 1. A PIPER az általa választott szavatossági igényt ingyenesen teljesíti, azonban a Megrendelőt terhelik a Megrendelő vagy annak Végfelhasználói oldalán felmerült költségek. A kicserélt Szoftverre vonatkozó Korlátozott Szavatosság az eredeti Korlátozott Szavatosságból fennmaradó időszak vagy harminc (30) nap közül a hosszabb időtartam tekintetében váll fenn, és – amennyiben a Megrendelő és a Végfelhasználók betartják a PIPER szavatossági igények rendezésére vonatkozó eljárását – a PIPER az üzletileg ésszerű erőfeszítéseket megteszi annak érdekében, hogy a szavatossági igényt üzletileg ésszerű határidőn belül teljesítse.
 1. The remedy elected by PIPER is provided free of charge, except that the Customer shall bear any expenses incurred on the side of the Customer and/or its End Users. Any replacement Software will be warranted for the remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever is longer, and PIPER will use commercially reasonable efforts to provide the remedy within a commercially reasonable time if the Customer and its End Users comply with PIPER’s warranty remedy procedures.
 1. Szavatosság korlátozása
 1. Disclaimer of Warranties
 1. A fentebb említett Korlátozott Szavatosság az egyetlen szavatosság, és azt a PIPER minden egyéb szavatosság, garancia vagy jótállás vagy más hasonló (hirdetések, dokumentáció, csomagolás vagy más kommunikáció által létrehozott) kötelezettség helyett vállalja. A Korlátozott Szavatosság kivételével, és az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben, az PIPER a Szoftvert és a Kiegészítő Szolgáltatásokat (amennyiben van ilyen) „ahogy van”, illetve „annak minden hibájával együtt” kínálja, és kifejezetten kizár mindenféle szavatosságot, jótállást vagy garanciát vagy más hasonló kötelezettséget (függetlenül attól, hogy az kifejezett, hallgatólagos vagy jogszabályban meghatározott), ideértve különösen, de nem kizárólagosan a hallgatólagos garanciát, a bizonyos feltételeknek való megfelelést, úgymint eladhatóságra való alkalmasságot, valamilyen célra való alkalmasságot, a megbízhatóságot vagy rendelkezésre állást, a válaszok pontosságát vagy teljességét, eredményeket, az elvárható erőfeszítéseket illetve a kártékony kódtól mentességet (ugyanakkor a Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a kártékony kódtól való mentesség érdekében), úgy a Szoftver, mint a Kiegészítő Szolgáltatások, illetve bármilyen egyéb szolgáltatás, illetve a Szoftver használatából eredő információ vagy kapcsolódó tartalom nyújtása vagy annak elmaradása tekintetében.
 1. The Limited Warranty that appears above is the only express warranty made and is provided in lieu of any other express warranties or similar obligations (if any) created by any advertising, documentation, packaging, or other communications. Except for the Limited Warranty and to the maximum extent permitted by applicable law, PIPER  provides the Software and the Ancillary Services (if any) “as is” and “with all faults”, and hereby disclaims all other warranties and conditions, whether express, implied or statutory, including, but not limited to, implied warranties, duties or conditions of merchantability, of fitness for a particular purpose, of reliability or availability, of accuracy or completeness of responses, of results, of workmanlike effort, of freedom from malicious code or malware (but the Provider uses reasonable efforts to keep the Software free from malicious codes or malware), all with regard to the Software, and the provision of, or failure to provide, the Ancillary Services or other services, information, and related content, or otherwise arising out of the use of the Software.
 1. Felelősségkorlátozás
 1. Limitation of Liabilities
 1. A PIPER semmilyen közvetett- vagy következménykárért nem felelős, ideértve különösen, de nem kizárólag az elmaradt bevételt, az elmaradt hasznot, meg nem kötött szerződéseket vagy más ügyleteket, az üzleti tevékenység megszakadását, információvesztést, esélyvesztést, illetve a jóhírnevet vagy goodwill-t érintő károsodást.
 1. PIPER shall not be liable for any indirect or consequential damages, including without limitation loss of income, loss of business profits or contracts, business interruption, loss of information, loss of opportunity, goodwill or reputation. 
 1. A PIPER nem felelős semmiféle adatvesztésért, adatsérülésért, adatrongálódásért vagy adathibáért, ha az ezt eredményező probléma, incidens vagy hibás működés olyan eseményekből vagy körülményekből ered, amelyek a PIPER irányításán kívül vannak, vagy pedig amelyek nem betudhatók az PIPER-nek. A PIPER irányításán kívüli problémának, incidensnek vagy hibás működésnek minősülnek különösen, de nem kizárólag az alábbiak:
 1. PIPER is not liable for the loss of, damage to or corruption of data, provided that the problem, incident or malfunction causing the loss of, damage to or corruption of data results from matters, events and circumstances which are not within the control of or attributable to the PIPER. Problems, incidents or malfunctions outside PIPER’s control shall include, but not limited to
 1. a Megrendelő vagy/és Végfelhasználói által használt bármilyen külső rendszerrel, hardverkonfigurációval vagy harmadik személytől származó szoftverrel kapcsolatos probléma;
 1. problems with any external systems, hardware configuration or third-party software used by the Customer and/or its End Users;
 1. működésképtelenség és bármilyen hardveres vagy szoftveres probléma, amely más rendszerek módosításából (ideértve a frissítést és az új verzió áttérést is), leállításából vagy újraindításából fakad;
 1. the inoperability and any hardware or software problem emerging from the modification (including any update/upgrade), shutting down or restart of another system;
 1. a Megrendelő birtokában lévő (vagy egyébként a Megrendelő vagy/és a Végfelhasználói által használt) alkalmazások, hardverkonfigurációk illetve külső rendszerek bármelyikének hibás működése;
 1. erroneous operation of applications, hardware configuration, or any external systems of the Customer (or otherwise used by the Customer and/or its End Users);
 1. a Szoftver leállása vagy működésképtelensége, amelyet előre nem látható események, üzemeltetési hibák, beállítás-módosítások vagy biztonsági eseményekből eredő hibák okoznak;
 1. shutting down or inoperability of the Software due to unpredictable events, operational failures, change of settings, or errors emerging from security events;
 1. harmadik személyek által előidézett hibák, késedelmek és kimaradások (mint például internetszolgáltatás, elektronikus hírközlési szolgáltatás, postai illetve kézbesítési szolgáltatások stb.).
 1. failures, delays, outages caused by third parties, such as internet services, telecommunication providers, post and shipment services, etc.
 1. A PIPER felelősségének mértéke semmilyen körülmények között sem haladhatja meg a Megrendelő által a Szolgáltatási Szerződés alapján a PIPER részére már megfizetett pénzösszegek összegének 30%-át.
 1. The total liability of PIPER shall not, under any circumstances, exceed a sum equal to up to 30% any fees or moneys already paid by the Customer to PIPER under the Service Agreement.
 • Értesítések

 • Notices
 1. Amennyiben a jelen EULA, a Szolgáltatási Szerződés vagy bármely jogszabály valamely értesítés vagy jognyilatkozat („Értesítés”) tekintetében írásbeli alakot követel meg, az Értesítést magyarul vagy angolul kell elkészíteni és kézbesíteni az alábbiak szerint:
 1. In case this EULA, the Service Agreement or any applicable legal provision requires a notice or statement whatsoever (“Notice”) to be made in writing, the Notice shall be drafted in Hungarian or English and delivered  
 1. ha a küldő a Megrendelő vagy/és annak valamely Végfelhasználója, akkor az PIPER részére e-mailben, ajánlott levél vagy futárküldemény útján az Értesítés elküldése idején a Website-on feltüntetett megfelelő címre;
 1. if the sender is the Customer and/or an End User of the Customer, to PIPER via e-mail, registered mail or courier to the respective address as stated on the Website at the time of sending the Notice;
 1. ha a küldő a PIPER, akkor a Megrendelő részére e-mailben, ajánlott levélben vagy futárral a Megrendelő Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett címére.
 1. if the sender is PIPER, to the Customer via e-mail, registered mail, or courier to the respective address of the Customer as specified in the Service Agreement. 
 1. Ha a Megrendelő jelen Szerződésben feltüntetett címe megváltozik, a Megrendelő köteles arról a PIPER-t legalább két (2) munkanappal a változás bekövetkezése előtt értesíteni. A PIPER ilyen értesítését követően az új cím a „Megrendelő jelen Szerződésben feltüntetett címének” minősül a jelen fejezet alkalmazásában.
 1. In case the address of the Customer as specified in the Service Agreement changes, the Customer is obligated to inform PIPER no later than two (2) business days prior to such change. After so informing PIPER, the new address will be the “address of the Customer as specified in the Service Agreement” within meaning of this chapter.
 • TITOKTARTÁS

 • CONFIDENTIALITY
 1. A Licenc fennállása alatt a Megrendelő és a Végfelhasználók kötelesek bizalmasként megőrizni, saját céljaikra nem használhatnak (a jelen szerződés teljesítésén kívül), valamint a PIPER előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek számra fel nem fedhetnek (ide nem értve a jogi tanácsadóik illetve az illetékes hatóságok számára történő felfedést) bizalmas természetű információt (ideértve különösen, de nem kizárólag az üzleti titkokat és az üzletileg értékes információkat) amelyet a Megrendelő vagy a Végfelhasználók a PIPER-től származóan ismertek meg és amely az PIPER-re vagy kapcsolt vállalkozásaira vonatkozik, kivéve, ha az adott információ közismert volt a felfedéskor vagy a Megrendelő számára már ismert volt a megismerésekor, vagy később közismertté vált, de nem az EULA megszegésének eredményeképpen, vagy később harmadik személytől jogszerűen került a Megrendelő birtokába.
 1. During the existence of the License, the Customer and the End User shall keep confidential all, and shall not use for its own purposes (other than implementation of this agreement) nor without the prior written consent of PIPER disclose to any third party (except its professional advisors or as may be required by any law or any legal or regulatory authority) any information of a confidential nature (including, without limitation, trade secrets and information of commercial value) which may become known to the Customer or the End User from PIPER and which relates to PIPER or any of its affiliates, unless that information is public knowledge or already known to the Customer at the time of disclosure, or subsequently becomes public knowledge other than by breach of the EULA, or subsequently comes lawfully into the possession of the Customer from a third party.
 1. A bizalmas információra vonatkozó rendelkezések, ideértve különösen, de nem kizárólag a jelen alcímben foglalt rendelkezéseket, a Licenc bármely okból történő megszűnése esetében is hatályban maradnak.
 1. Provisions regarding confidential information, including but not limited to rules in this section survive the termination of the License, regardless the reason of termination.
 • Jogutódlás

 • Succession
 1. A Megrendelő semmilyen körülmények között nem jogosult a PIPER előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Licencet vagy az EULÁ-t vagy az ezekből fakadóan a Megrendelő illetve a Végfelhasználók tekintetében fennálló jogokat illetve kötelezettségeket (sem összességükben, sem valamely részüket külön) harmadik személyre átruházni vagy átszármaztatni, semmilyen okból és semmilyen jogalapon, sem szerződéssel, sem egyesüléssel, sem szétválással sem más átalakulással, reorganizációval vagy restrukturálással sem.
 1. The Customer is not entitled, under any circumstance, without PIPER’s prior written authorization, to assign, transfer or convey to a third party this EULA, the License or any rights or obligations (either collectively, or any part of them individually) of the Customer or the End User hereunder, for any reason or on any grounds, either by agreement or by merger, demerger, reorganization or restructuring.
 1. A PIPER bármikor jogosult az EULÁ-t, valamint a PIPER-t az EULA alapján megillető jogokat és kötelezettségeket (akár együttesen, akár azok bármelyikét vagy bármelyik részét külön-külön) harmadik személyre átruházni, anélkül, hogy ahhoz a Megrendelő előzetes engedélyére, hozzájárulására vagy jóváhagyására volna szükség. Az egyértelműség kedvéért a Megrendelő már most kifejezetten és előzetesen hozzájárul az ilyen átruházáshoz.
 1. PIPER may, at any time, assign, transfer or convey this EULA, and PIPER’s rights and obligations hereunder (either collectively, or any one or part of them, individually) to a third party, without the need of obtaining any kind of prior permission, consent or approval whatsoever from the Customer. For the avoidance of doubt, the Customer hereby grants its prior consent to any such assignment or transfer.
 • Vegyes rendelkezések

 • Miscellaneous provisions
 1. A jelen EULA magyar és angol nyelven készült. A két nyelvi változat közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.
 1. This EULA is drafted in Hungarian and English languages. In case of any discrepancy or difference between the two language versions, the Hungarian version shall prevail.
 1. A jelen EULÁ-ra, és az abból fakadó továbbá az azzal kapcsolatos, illetve annak tárgyát érintő (ideértve különösen, de nem kizárólagosan annak megszegését, megszűnését, érvényességét, hatályosságát, illetve értelmezését) valamennyi jogvitára a magyar jog az irányadó és aszerint kell értelmezni.
 1. This EULA, and any dispute arising out of or in connection with the EULA or its subject matter (including, without limitation, its breach, termination, validity or interpretation) shall be governed by, and construed in accordance with, Hungarian law. 
 1. A jelen EULÁ-ból fakadó vagy azzal összefüggő bármely jogvitára, különösen, de nem kizárólag a megszegésére, megszűnésére, érvényességére, hatályosságára, illetve értelmezésére vonatkozó jogvitára a magyar rendesbíróságok kizárólagos joghatósággal bírnak, és minden más országbéli bírósági vagy választottbírósági döntés, végzés, illetve ítélet érvénytelen, hatálytalan és kikényszeríthetetlen.
 1. For any dispute arising from or in connection with this EULA, so especially for its breach, termination, validity or interpretation, Hungarian regular courts shall have exclusive jurisdiction, and any court ruling, order, judgment or award rendered or adopted by courts of another country shall be null, void and unenforceable.